Aktualności

image_pdfimage_print

Informacja o wyborze Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach informuje, że zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu i powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Marka Goraja, na pięcioletnią kadencję.


W związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Rada Nadzorcza podaje listę kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego:

  1.  Juliusz Półjan
  2.  Dariusz Frejman
  3.  Andrzej Ogrodnik
  4.  Marek Goraj

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu zgodnie z poniższym ogłoszeniem oraz Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o.

Ogłoszenie – Prezes Zarządu

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o.


ZWiK sp. z o.o. w Żarach na podstawie art. 24e.1.3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zamieszcza zatwierdzoną taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Decyzja WR.RET.070.276.2018.JW ogłoszoną w dniu 22.06.2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Ceny określone w taryfie obowiązują od 30.06.2018 r.

Decyzja WR.RET.070.276.2018.JW

 


 

Ceny wody i ścieków

ZWiK sp. z o.o. informuje, że na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2017, poz. 2180) taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 12 grudnia 2017r.

Nowa taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, którym dla ZWiK sp. z o.o. jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu.

Organ regulacyjny ogłasza taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja o obowiązującej taryfie zostanie umieszczona na stronie internetowej ZWiK sp. z o.o.

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content