Aktualności

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Mistrz Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnej

Zakres odpowiedzialności:

 • nadzór nad realizacją planu remontowego i inwestycyjnego Spółki,
 • bezpośredni nadzór nad pracą brygad,
 • prowadzenie prac zgodnie z wymogami technicznymi, zapisami dokumentacji projektowej,
 • dokonywanie okresowych przeglądów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz instalacji i przyłączy, w tym kontrola sprawności armatury: zasuw, hydrantów, odwodnień itp.
 • współpraca z poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki,
 • udział w pracach odbiorowych sieci, przyłączy i instalacji wod-kan., rozruchu nowych urządzeń i obiektów,
 • rozliczenia materiałowe.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne – preferowane wyższe techniczne o kierunku inżynieria sanitarna/środowiska lub pokrewnym,
 • znajomość przepisów związanych z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy (prawo budowlane, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz przepisów wykonawczych, ustawy prawo ochrony środowiska i prawo wodne),
 • umiejętność pracy w zespole oraz zarządzanie zespołem,
 • samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy,
 • preferowany co najmniej dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość zasad kosztorysowania,
 • odporność na stres,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kategorii B.

Mile widziane:

 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Oferty zawierające CV należy złożyć z dopiskiem „Ogłoszenie Rekrutacyjne”

w terminie do 14 czerwca 2023 roku w siedzibie Spółki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary

 lub na adres poczty elektronicznej: zwikzary@zwikzary.pl

Prosimy o umieszczenie w temacie e-maila zapis „Ogłoszenie Rekrutacyjne”.

Równocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach ogłaszanych przez ZWiK Żary na podstawie przesłanego CV należy złożyć w sekretariacie bądź elektronicznie na wskazany wyżej adres także zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w przekazanym CV na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach.”

Administratorem Państwa danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach. Pełna informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych (klauzula informacyjna) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Klauzula informacyjna do rekrutacji

 


Informacja o wyborze Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach informuje, że zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu i powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Marka Goraja, na pięcioletnią kadencję.


W związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Rada Nadzorcza podaje listę kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego:

 1.  Juliusz Półjan
 2.  Dariusz Frejman
 3.  Andrzej Ogrodnik
 4.  Marek Goraj

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu zgodnie z poniższym ogłoszeniem oraz Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o.

Ogłoszenie – Prezes Zarządu

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o.


ZWiK sp. z o.o. w Żarach na podstawie art. 24e.1.3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zamieszcza zatwierdzoną taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Decyzja WR.RET.070.276.2018.JW ogłoszoną w dniu 22.06.2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Ceny określone w taryfie obowiązują od 30.06.2018 r.

Decyzja WR.RET.070.276.2018.JW

 


 

Ceny wody i ścieków

ZWiK sp. z o.o. informuje, że na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2017, poz. 2180) taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 12 grudnia 2017r.

Nowa taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, którym dla ZWiK sp. z o.o. jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu.

Organ regulacyjny ogłasza taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja o obowiązującej taryfie zostanie umieszczona na stronie internetowej ZWiK sp. z o.o.

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content