Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pienińskiej w Żarach – znak sprawy 8/ZS/2019

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : http://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2017/04/REGULAMIN-24-09-2018-1.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

OGŁOSZENIE

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), na który składają się:

1. Dokumentacja projektowa

Projekt Budowlany

OPIS TECHNICZNY_P.B_Pienińska

.profil kan.san.-Model

Profil kanalizacji tłocznej ul.Pienińska

S_01_PZT_PIENIŃSKA-WYDRUK

S_5 – przykład studnia typowa

Schemat Przepompowni

Studnia rozprężna ROMOLD DN 625

Wytyczne techniczne do projektowania

ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA BIOZ

ZESTAWIENIE STUDNI_PIENIŃSKA

Opinia geotechniczna

Organizacja ruchu

Projekt

Zatwierdzenie projektu

2018_018

2018_019

Projekt elektryczny

OPIS TECHNICZNY_P.B_Pienińska_przyłącze_elektryczne_

E_01_PZT_PIENIŃSKA_przył.elektr.

SCHEMAT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI

ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA BIOZ

2. Przedmiar robót:

Przedmiar robót

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

STWiORB

CZĘŚĆ III – Projekt umowy

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content