Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyzwolenia w Żarach – znak sprawy 5/ZS/2018

image_pdfimage_print

!!!! UWAGA !!!! Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ oraz zmienił treść Ogłoszenie j.n.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

!!!!!!!!!!!!!!!

OGŁOSZENIE

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na którą składają się:

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami

CZĘŚĆ I – IDW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wykaz robót

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykaz osób

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Oświadczenie o uprawnieniach

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Oświadczenie o niezaleganiu a opłacaniem

ZAŁĄCZNIK NR 8 – Informacja nt grupy kapitałowej

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia

CZEŚĆ II – OPZ

opis techniczny KS Wyzwolenia

Wyzwolenia zakres po aktualizacji

organizacja ruchu Wyzwolenia cz I

organizacja ruchu Wyzwolenia cz 2

pozwolenie na budowę KS Wyzwolenia

szkic powykonawczy wykonanego zakresu Wyzwolenia KS

uzgodnienie UM żary drogi

geologia Wyzwolenia KS

CZĘŚĆ III – Projekt umowy

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

 

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content