Bezgotówkowy zakup paliw płynnych – znak sprawy 11/ZS/2020

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : http://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2017/04/REGULAMIN-24-09-2018-1.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

!!!  Z uwagi na niespójne zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia ofert w ogłoszeniu o zamówieniu  oraz w CZĘŚCI I SIWZ – IDW Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Modyfikacja treści SIWZ

Obowiązujący termin składania ofert: 29.10.2020r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 29.10.2020r. godz. 12:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz Oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o niezaleganiu

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Informacja nt grupy kapitałowej

CZĘŚĆ II – Projekt umowy:

CZĘŚĆ II – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content