Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych – znak sprawy 22/ZS/2018

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : http://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2017/04/REGULAMIN-24-09-2018-1.pdf

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na którą składają się:

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

 Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

CZĘŚĆ I – IDW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz Oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie braku podstaw wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o niezaleganiu a opłacaniem

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Informacja nt grupy kapitałowej

CZĘŚĆ II – Projekt umowy

CZĘŚĆ II – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content