Władze Spółki

Organ uprawniony do reprezentacji Spółki: Zarząd

Prezes Zarządu:  Zdzisław Czekalski

Organ nadzoru: Rada Nadzorcza

osoby: Przewodniczący – Maria Wrońska
Wice przewodniczący – Skibiński Andrzej
Sekretarz – Józef Dura

Wspólnicy i posiadane udziały: Miasto Żary – 90,21% kapitału zakładowego, Gmina Żary – 9,79% kapitału zakładowego

Zgromadzenie Wspólników: funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnią organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego – Burmistrz Miasta Żary i Wójt Gminy Żary.