Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Armii Krajowej – znak sprawy: 5/ZS/2021

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): https://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2021/03/REGULAMIN-19-03-2021.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ (3):

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (3)

Wyjaśnienia treści SIWZ (2):

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2)

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

OGŁOSZENIE:

OGŁOSZENIE

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ II – OPZ

Armii Krajowej KRAKING ZAKRES

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY:

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY