Budowa, przebudowa i rozbudowa – sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Staszica w Żarach – znak sprawy 5/ZS/2019

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : http://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2017/04/REGULAMIN-24-09-2018-1.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga!!! Wyjaśnienie do treści SIWZ (2)

Wyjaśnienia treści SIWZ (2)

Warunki przyłączenia energetycznego przepompowni, projekt oraz wytyczne do projektowania:

https://www.dropbox.com/sh/4uy6aw59ofuo9op/AAAxSuVeBAxuOeJdyy961IdZa?dl=0

Uwaga!!! Wyjaśnienie do treści SIWZ

Wyjaśnienie do treści SIWZ 5/ZS/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na którą składają się:

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia, który składa się z:

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Link do dokumentacji

PRZEDMIARÓW:

Link do przedmiarów

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

STWiORB

CZĘŚĆ III – Projekt umowy

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

 

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content